Bescherming van drinkwater in Rijnland belangrijk

25 november – In augustus hebben Shell en D4 een opsporingsvergunning van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gekregen voor het opsporen en ontwikkelen van aardwarmte in het gebied ‘Rijnland’. Er zijn vragen over de bescherming van drinkwater gesteld. De opsporingsvergunning Rijnland overlapt deels met een waterwingebied en een grondwaterbeschermingsgebied. De huidige en toekomstige drinkwatervoorziening is van groot belang voor de regio. Shell en D4 onderschrijven dit belang.

Om de drinkwatervoorziening te beschermen gaan Shell en D4 daarom ook niet boren naar aardwarmte in deze gebieden. Voor de Rijnlandland opsporingsvergunning zijn Shell en D4 ook niet van plan om schuin onder deze gebieden te boren. Aardwarmte boringen in grondwaterbeschermingsgebieden zijn ook wettelijk verboden en worden aanvullend beschermd binnen het milieubeschermingsgebied voor grondwater zoals vastgelegd in de Provinciale milieuverordening (Pmv).

We staan met diverse belanghebbenden in contact over het belang van bescherming van drinkwater en staan open voor verdere overleggen over hoe we drinkwater in de opsporingsvergunning Rijnland beschermen.

Kijk hier voor andere veelgestelde vragen. Of neem contact op met Aardwarmte Rijnland via contact@aardwarmterijnland.nl.

Relevante en veelgestelde vragen:

Q. Hoe zijn de contouren van de opsporingsvergunning vastgesteld?

De opsporingsvergunning is gebaseerd op ondergronds potentieel, gemeentegrenzen en potentie op regionale warmte-infrastructuur. Het kan dus zijn dat de vergunningsaanvraag niet de gehele gemeente bestrijkt. De contour bestaat uit een aantal coördinaten, daardoor kan het zijn dat beschermde gebieden zoals b.v. waterwingebieden of natuurgebieden binnen de vergunning vallen. Uiteraard zal hier niet geboord worden. 

Q. Is er impact op drinkwater als gevolg van mogelijke aardwarmtewinning?

De winning van aardwarmte, mits veilig en verantwoord uitgevoerd, heeft geen impact op de drinkwatervoorzieningen. Daarnaast is het in Nederland niet toegestaan om in drinkwaterwingebieden naar aardwarmte te boren. Deze gebieden worden in Zuid-Holland aanvullend beschermd binnen het milieubeschermingsgebied voor grondwater zoals vastgelegd in de Provinciale milieuverordening (Pmv).

De huidige en toekomstige drinkwatervoorziening is van groot belang voor de regio. Wij onderschrijven dit belang. Om de drinkwatervoorziening te beschermen wordt daarom ook niet geboord naar aardwarmte in deze gebieden en ook niet schuin boren onder deze gebieden. Aardwarmte boringen in grondwaterbeschermingsgebieden zijn ook wettelijk verboden e

Q. Hoe wordt het grondwater beschermd?

Bij het boren van een aardwarmte put worden eerst conductoren geplaatst. Dit zijn grote stalen buizen van 50 tot 200 meter lang. Deze buizen zorgen ervoor dat er geen verstoring optreedt van de ondiepe waterlagen. Na de plaatsing van de conductor zal geboord worden met een boor en boorvloeistof. De conductor beschermt de ondiepere lagen. De put wordt vastgezet met cement zodat de kans dat water van de ene aardlaag in de andere aardlaag terechtkomt nihil is. Ook tijdens de productie wordt de put gemonitord en regelmatig gecontroleerd doormiddel van het meten van de dikte van de putwand en drukken.

Q. Dunea en de provincie Zuid-Holland hebben bezwaar ingediend tegen de verlening van de opsporingsvergunning omdat deze deels overlappen met een waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied. Wat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hiermee gedaan?

Dunea en de provincie Zuid-Holland hebben in september 2021 een bezwaar ingediend tegen de verlening van opsporingsvergunningen voor aardwarmte in de regio Holland Rijnland. De opsporingsgebieden beslaan deels waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied, terwijl mijnbouwactiviteiten in deze gebieden verboden zijn. Dunea en de provincie Zuid-Holland stelden dat de opsporingsvergunningen deze gebieden ook moet uitsluiten. 

Op 28 februari 2022 heeft hierover een hoorzitting plaatsgevonden. Shell en D4 hebben hier aangegeven dat de huidige en toekomstige drinkwatervoorziening van groot belang is voor de regio. Het is niet toegestaan om in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden te boren naar aardwarmte. Deze gebieden worden aanvullend beschermd binnen het milieubeschermingsgebied voor grondwater zoals vastgelegd in de Provinciale milieuverordening (Pmv). Shell en D4 zullen dus ook niet in deze gebieden boren naar aardwarmte. In de Rijnland opsporingsvergunning zijn Shell en D4 ook niet van plan om schuin onder deze gebieden te boren. 

Op 9 juni 2022 heeft het ministerie van Economische Zaken de bezwaren van de provincie Zuid-Holland en Dunea niet-ontvankelijk verklaard omdat de Rijnland opsporingsvergunning begrenst is op 500 meter diepte. Het grondwater bevindt zich in ondiepe aardlagen. De contouren van de opsporingsvergunning Rijnland worden daarom niet aangepast, maar boren in deze gebieden blijft niet toegestaan. En de bescherming van drinkwater blijft een prioriteit voor de regio. Shell en D4 staan en blijven met diverse belanghebbenden hierover in contact.