Over aardwarmte Rijnland

Een kans voor

Lokale warmte uit eigen regio

Duurzaam en klaar voor de toekomst

Voor een eerlijke en stabiele prijs

Onafhankelijk van aardgas

Makkelijk en comfortabel

Klaar voor de toekomst

Aardwarmte is een kans voor de regio. Bedrijven en bewoners van nieuwe en bestaande wijken in de regio kunnen aansluiten op aardwarmte. Een lokale warmtebron die onafhankelijk is van gas uit het buitenland. De eerste stappen voor aardwarmte in Rijnland zijn al gezet. De gemeente bekijkt nu welke wijken kunnen overstappen op aardwarmte. Bewoners en bedrijven krijgen daarna de kans om zich aan te sluiten. En als alles volgens planning gaat, verwarmen we vanaf de winter van 2027-2028 de eerste gebouwen met aardwarmte uit Noordwijk.

Wie kan aansluiten op aardwarmte?

Bedrijfsgebouwen, nieuwbouw- en bestaande woningen, kassen, (sport)verenigingen, scholen, hotels en restaurants in de regio kunnen aansluiten. De gemeente onderzoekt in welke wijken aardwarmte als eerste beschikbaar komt. In deze wijken komt een warmtenet, zodat je kunt overstappen op aardwarmte.

Aardwarmtebron bij Noordwijk

De aardwarmtebron komt op de kruising van de N444 en N206. Met aardwarmte van een locatie zo klein als één voetbalveld kan de hele regio overstappen op duurzame warmte en van het gas af.

Voorbeeld aardwarmtebron

De tijdlijn

2021

Opsporingsvergunning is verleend

2022

Aardwarmtepotentie is in kaart gebracht

2023

SDE++ subsidie verleend

2023-2024

Vergunning procedures

2024

Besluit van gemeenten in welke wijken aardwarmte beschikbaar komt

2025

Bewoners en bedrijven krijgen een aanbieding om over te stappen op aardwarmte

2025-2026

Aanleg van de aardwarmtebron en het warmtenet

2027-2028

Aansluiting op het warmtenet en eerste levering van aardwarmte

Waar komt het warmtenet?

Het warmtenet wordt aangelegd vanaf de aardwarmtebron naar bedrijven en wijken die door de gemeenten zijn aangewezen. Bijvoorbeeld in de woonkernen van Noordwijk, Katwijk, Voorhout en Oegstgeest. Als in deze wijk voldoende geïnteresseerden zijn voor aardwarmte, zal het warmtenet worden aangelegd. Wij hopen voor de winter van 2027-2028 de eerste aardwarmte te kunnen leveren.

Hoe krijg jij aardwarmte thuis?

Bewoners, bedrijven en andere organisaties die overstappen op aardwarmte krijgen een aansluiting op het warmtenet. Het warmtenet bestaat uit ondergrondse leidingen waardoor warm water stroomt dat vanaf de aardwarmtebron wordt rondgepompt. Je krijgt dus aardwarmte via het warmtenet.  

Rol van de gemeente

De gemeente besluit in welke wijken een warmtenet wordt aangelegd en onder welke voorwaarden. Daarnaast geeft de gemeente samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de omgevingsvergunning af voor de aardwarmtebron. Het verschilt dus per gemeente wanneer jij je kunt aansluiten op het warmtenet.

De initiatiefnemers

Aardwarmte Rijnland is een samenwerking tussen Firan, Shell en D4. Samen met de gemeenten, bedrijven, woonstichtingen, bewoners en andere organisaties willen we aardwarmte beschikbaar maken voor de regio. Zodat we klaar zijn voor de toekomst. En zodat we de wereld mooier doorgeven.

Het stappenplan in detail

Voordat aardwarmte beschikbaar komt doorlopen we veel stappen. De eerste stappen zijn inmiddels gezet! Wij zijn en gaan in komende stappen in gesprek met omwonenden, gemeenten, geïnteresseerde afnemers en andere organisaties. Ben je geïnteresseerd en wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief. Zo ben jij als eerste op de hoogte van de alle ontwikkelingen.

Stap 1

Opsporingsvergunning aanvragen

We vragen eerst een opsporingsvergunning aan bij het Ministirie van Economische Zaken en Klimaat.

Stap 2

Advies deskundigen

Het ministerie vraagt advies aan deskundigen zoals TNO, RVO, SodM, het Waterschap en de provincies en gemeenten. Op basis van deze resultaten adviseert de Mijnraad of het ministerie de vergunning kan toekennen.

Stap 3

Akkoord van ministerie

Het ministerie geeft een opsporingsvergunning voor een bepaald gebied. Daarna mogen we onderzoek doen naar aardwarmte.

Stap 4

Aardwarmte in kaart

We brengen de potentie en de mogelijkheden van aardwarmte in kaart.

Stap 5

Verkenning warmtevraag kopgroep en gebouwde omgeving

Een kopgroep wordt gevormd van grootzakelijke afnemers die van het aardgas af willen. Ook wordt er verkend welke wijken zouden kunnen overstappen op een warmtenet.

Stap 6

In gesprek

De resultaten worden besproken met de gemeente en provincie. De omgeving wordt betrokken bij de aardwarmte ontwikkeling.

Stap 7

SDE++ subsidie aanvraag en toekenning

Bij RVO wordt subsidie voor aardwarmte winning aangevraagd. De subsidie wordt ook toegekend door RVO.

Stap 8

M.E.R.-beoordeling en omgevingsvergunning aanvragen

Hierin worden ruimtelijke-, veiligheids-, en milieu aspecten getoetst. Het Ministerie van EZK is bevoegd gezag. De gemeente, provincie Zuid-Holland, waterschap, SodM en overige deskundigen adviseren over vergunningsverlening.

Stap 9

In gesprek

Gedurende het ontwikkelproces wordt de omgeving betrokken. Op de omgevingsvergunning heeft de omgeving invloed. De omgeving kan een zienswijze indienen en eventueel in beroep gaan.

Stap 10

Overeenkomst warmtelevering kopgroep

Als de kopgroep akkoord is, is de warmtelevering voor de gebouwde omgeving een stap dichterbij.

Stap 11

Aanwijzing warmtekavel

Voor het distributie warmtenet dient de gemeente een partij aan te wijzen die deze ontwikkelt en exploiteert.

Stap 12

Definitieve ontwerp warmtenet

Het warmtenet wordt ontworpen voor de aangesloten warmtevragers.

Stap 13

Aardwarmte installatie

Na vergunning verlening kan een aardwarmte-installatie gebouwd worden. Op de locatie wordt de aardwarmteput geboord.

Stap 14

Vergunning verlening en inspraak omgeving

Voor het warmtenet worden de benodigde vergunningen aangevraagd. De omgeving heeft inspraak hierop, kan een zienswijze indienen en eventueel in beroep gaan.

Stap 15

Winningsvergunning en winningsplan

Om de aardwarmte te winnen zijn verschillende vergunningen nodig. Het Ministerie van EZK beslist hierover met advies van de provincie ZH, gemeente, SodM, Mijnraad, waterschappen en Technische commissie bodembeweging

Stap 16

In gesprek

De omgeving heeft inspraak op het winningsplan, kan een zienswijze indienen en eventueel in beroep gaan.

Stap 17

Aanleg van warmtenet

Als de wijken voor collectieve warmte zijn aangewezen en de kopgroep is akkoord met de warmtelevering, dan wordt het warmtenet voor bewoners uitgewerkt en krijgen bewoners, woning coöperaties en bedrijven de kans om zich aan te melden voor het warmtenet.

Stap 18

Aansluiting op warmtenet

De put koppelen we aan het warmtenet. De aardwarmte verwarmt de gebouwen die zijn aangesloten op het warmtenet.

Stap 19

Gebruik van aardwarmte

Huizen en bedrijven worden verwarmd met duurzame energie uit eigen bodem.