Grand Design Aardwarmte Rijnland

De afgelopen maanden heeft Aardwarmte Rijnland het Grand Design opgesteld gezamenlijk met gemeenten, woningcorporaties, RES Holland Rijnland, Warmte Leidse Regio en de Provincie Zuid-Holland. Het doel van het Grand Design is het opstellen van een gezamenlijk voorkeursontwikkelscenario voor de ontwikkeling van een duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en haalbaar regionaal warmtesysteem voor de gebouwde omgeving.

Het Grand Design dekt de gemeenten Noordwijk, Katwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen en Oegstgeest met mogelijke uitbreidingen naar omliggende gebieden zoals de woonkern Lisserbroek of het knooppunt van WLQ+. Drie ontwikkelscenario’s zijn gedefinieerd voor de uitrol van warmtenetten in de regio.

Het eerste scenario omvat het scenario ‘kralen rijgen’. In dit scenario starten de gemeenten in de regio met de ontwikkeling van lokale warmtenetten gevoed door buurtwarmtepompen. Bij voldoende warmtevraag wordt het hoofddistributienet aangelegd en aangesloten op het lokale warmtenet op aardwarmte. Het tweede scenario ‘voorinvesteren in hoofddistributieleiding’ houdt in dat de leiding direct wordt aangelegd en direct de lokale warmtenetten met aardwarmte voedt. In alle aangesloten gemeenten kan men direct starten met de aanleg van lokale warmtenetten. In het derde scenario (gefaseerde aanleg) wordt het hoofddistributienet gefaseerd aangelegd vanaf de eerste aardwarmtebron naar steeds verder liggende woonwijken en grootverbruikers.

Het voorkeursscenario is gevallen op scenario 2: voorinvesteren in een hoofddistributieleiding. Enkele voordelen van het scenario:
• Ontwikkeling gaat snel én is een kans voor de hele regio
• Warmte is niet afhankelijk van congestie op lokale stroomnet
• Versnelling van aardwarmte-ontwikkeling is goed voor de duurzaamheid en haalbaarheid.

Uit onderzoek van Liander volgt dat in scenario 2 de druk op het stroomnet significant wordt verminderd. Zodat het stroomnet weer ruimte biedt voor andere ontwikkelingen in de regio, zoals het aansluiten van nieuwbouw wijken en het plaatsen van laadpalen bij bedrijven en in woonwijken. Hierbij is de conclusie getrokken dat regionale samenwerking cruciaal is.

De volgende stap in de ontwikkeling van het warmtesysteem is allereerst een gemeenschappelijke keuze voor één van de ontwikkelscenario’s. De haalbaarheid en betaalbaarheid van het warmtesysteem zal verder onderzocht worden, waarna en publiek warmtebedrijf opgericht wordt. De betrokken partijen hebben zich gecommitteerd aan een gezamenlijke ambitieverklaring om het Grand Design te realiseren en aardwarmte beschikbaar te maken voor de gehele regio.